Вириниз сейли шаир
Поэзия  |  5(276) 2014      
      И йикъара Дагъустанда XX виш йисан виридалайни зурба шаиррикай тир СтIал Сулейман дидедиз хьайи 145 йис ва адан поэзиядин йикъар къейд авуна.
     СтIал Сулейман 1869-йисуз виликан Куьре округдин (гилан СтIал Сулейманан райондин) Агьа СтIалрин хуьре кесиб лежбердин хизанда дидедиз хьана. Ам аял вахтунда етим хьана. Са кIус фахъ къекъвез ада сифтедай хайи хуьре чпихъ багълар ва гьайванрин суьруьяр авай девлетлу ксариз батраквал авуна, ахпа кьил хуьн патал мукьварив гвай шегьерриз рекье гьатна. Дербентда ада уьзуьмлухра къаравулчивал авуна, Генжеда ингилисрин капита-листри чиликай ругъунар хкудзавай плантацийра кIвалахна. Гуьгъуьнин йисара Сулеймана Семеркъендда ракьун рекьин депода, Сыр-Дарья вацIалай эцигзавай муькъвел кIвалахна. Каспий гьуьлуьн Къафкъаздин къерехдиз эхкъечI хъувурла, Сулейман нафтIадин мяденра фялевиле кIвалахиз Бакуда амукьна. Гъурбатда къекъвей йисара Сулейманаз гзаф крар акуна ва чир хьана. «Амма заз чир хьайи асул кар ам тир хьи, кIвалахдай кесибриз, фялейриз виринра сад хьиз четин тир: жувавай жувакай катиз жедач, кесиб инсанар Сыр-Дарьядални, Агъа СтIалдални - виринра сад хьиз бахтсуз тир».
     Гьа ихьтин гьалар акваз Сулейманакай кесибрин дердийрикай чIалар туькIуьрдай халисан шаир хьана. Вич савадсуз тиртIани адахъ гегьенш дуьньякьатIунарни дерин фа-гьумар авай. Къанни цIуд лагьай йисара Сулейман шаир-трибун, шаир-ватандаш хьиз вири СССР-диз машгьур хьана. 1934-йисуз Советрин писателрин сад лагьай съезддин трибунадай М. Горькийди икI лагьанай: «Ашукь СтIал Сулеймана заз, анжах са заз ваъ, амайбурузни лап гьейран ийидай гьайбатлу эсер авуна. И кIел-кхьин тийижир, амма акьул-лу кьуьзуь касди, президиумда ацукьна, вичин шиирар туьк1уьриз гьикI пIузарар юзуриз кушкушзавайтIа, заз акунай. Ахпа ада, XX виш йисан Гомера, и шиирар инсан гьейран жедай тегьерда фасагьатлудиз кIелнай. Сулейман хьтин поэзиядин жавагьирар ярат-мишиз бажарагъвал авай инсанар куьне хуьх».
СтIал Сулеймана сифте яз виш йисарин эдебиятдин адетар вичин кьегьалвилин девирдин идеяйрихъ галаз сад ийиз, советрин политический лирика цIийи жанрайралди, яшайишдин гъавурда акьун патал менфят къачуз-вай цIийи къайдайралди девлетлу авуна. 
Шаирвилин лап вини деражадиз хкаж хьайи СтIал Сулейманаз 1936-йисуз Дагъус-тандин халкьдин шаирвилин тIвар ва Ленинан орден гана. Гьа йисуз шаир Советрин XIII съезддин делегатвиле, 1937-йисуз СССР-дин Верховный Советдин депутатвиле кандидат яз къалурна. 
     СтIал Сулеймана 1937-йисан 23-ноябрдиз Агъа СтIалрин хуьре вичин дуьнья дегишарна. Ам Магьачкалада, гьуьлуьн къерехдив гвай шаирдин вичин тIвар алай багъда кучуднава. 
     Чна адет яз кIелзавайбурув гьамиша шаирдин лезгидалди шиирар агакьарзава. И гъилера шаирдин 1959-йисуз И.Солтана азербайжан чIалаз элкъуьрай са шумуд шиир гузва.
 
 

        Bülbül

Yaşıl budaqların arasında sən
Yenə başlamısan fəğana, bülbül!
Təravət duyulur nəğmələrindən
Sən coşub gəldikcə zəbana, bülbül!
 
Dünya möhnətindən sən bixəbərsən,
Bilmirsən nə əzab, nə də kədər sən.
Halımızdan xəbər tutmursan bəzən,
Axı müqəddəssən insana, bülbül!
 
Min mahnı deyərək bağçada, bağda,
Sevməzsən bizləri sən belə vaxtda,
Amma tez qaçırsan qışda, sazaqda;
Utan, gəlmə belə tüğyana, bülbül!
 
Uçma, qanad saxla, qorxma bir dayan!
Gəl, söz aç, söhbət aç güzəranından,
Bəlkə də, bəlkə də dənsiz qalmısan,
Söylə macəranı mərdana, bülbül!
 
Bu qış pis keçmədi, zaman, təbiət
Sənə verməmişdir əzab-əziyyət.
Durur hüsnündəki bəzək, məlahət,
Harda, harda vardır tay sana, bülbül!
 
Gəl olma qayğısız, bir yuva qur sən.
İnan ki, həmişə yanındayam mən!
Məst ol Süleymanın nəğmələrindən,
Getmə bu ellərdən bir yana, bülbül! 
 
 

Qocaya qız verənin...

Ağıllı adamlar, arif adamlar
Qocaya qız versə, yəqin, ar olar.
Əgər ki, qocaya qız versə ata,
İşi gecə-gündüz ahu-zar olar.
 
Çoxdandı doxsanı addayıb yaşı,
Ağzında bir dənə qalmayıb dişi.
Qız yeniyetmədir, qartıyıb kişi,
Belə ər-arvadlıq zəhrimar olar.
 
Ay qoca heyvərə, ay qoca kaftar!
Uyma axmaqlara, bir utan, qızar.
Belə qız ər deyil, ölüm arzular,
Qocanın əlində günü dar olar.
 
Bir ayağı burda, birisi gorda,
Arvad axtarırsan bu vurhavurda –
On beşcə yaşında – bakirə, xırda,
Deyirsən: gözəllər mənə yar olar.
 
Süleyman deyir ki, qoca arvadı
Dönər qaravaşa, sınar qanadı,
Ömründə o bilməz nə ağız dadı,
Nə də ki, əlində ixtiyar olar.
 

    Qızlar

Siz vətənin bağçasında
Açdınız gül sayaq, qızlar.
Özünüz də çiçəksiniz,
Yaraşır al yanaq, qızlar.
 
Gözəllikdə tac özünüz,
Şəfəq saçır gül üzünüz,
Açıq olsun şux gözünüz –
Elm deyil yasaq, qızlar.
 
Bir fərq görmürəm qətiyyən
Qadın ilə kişidə mən,
Çeviksiniz siz bülbüldən,
Quşlar kimi oynaq qızlar.
 
Hər gözəldə bir məziyyət,
Püstə ağız, girdə sifət,
Sözlərinə qatıb şərbət,
Bizim xurma dodaq qızlar.
 
Ağır olur gözəl tamam,
Qocaya bəslər ehtiram,
Qəlbləri saf, sözləri tam,
Deyil dəcəl, şıltaq qızlar.
 
Son sözümü edim bəyan:
Örnək olun siz hər zaman,
Süleymanın xəyalından
Penker düşməz iraq, qızlar.
 
                               Tərcümə edəni İ.Soltan
 
 

Комментарии к статье

Будьте первым кто оставит комментарий к статье.

Оставить комментарий

Имя:     Email:

Так же в этом номере
И чил хайи диге я Туьркиядин лезгийрин сувар Парижда са тават ава... Отражение души Когда нам бывает стыдно?
Статьи из этой рубрики
Женгера фейи уьмуьр Булахда яд ава СтIал Сулейманаз гуьмбет хкажна Лезги чIал кIанарзава Са маса тIям ава Ватандин чилихъ
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ