Юбилей
СтIал Сулейманаз икрамна 9(335), октябрь, 2019    Алай йисан 15-октябрдиз Бакуда Р.Бегьбудован тlварунихъ галай Гьукуматдин Манидин Театрда СтIал Сулейманан 150-йисан юбилейдин мярекат гзаф гурлуз кьиле фена. Гуьлнара Къарахановадини...
СТIАЛ СУЛЕЙМАНАН МЯРЕКАТДИЗ ША! 8(334), сентябрь, 2019      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
СтIал Сулейманан мярекатдиз ша! 7(333), август, 2019      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
РикIелай тефир мярекат 6(332), июль, 2019      2019-йисан 5-июлдиз Бакудин Рашид Бегьбудован тIварунихъ галай Манидин Театрда тIвар-ван авай шаир-журналист Муь­зеффер Меликмамедован 70 йисан юбилейдиз талукьарнавай лезги музыкадинни...
Шарвилиди эверда 5(331), июнь, 2019      Алай йисан 29-июндиз мад гъи­ле­ра къадим Ахцегьа лезгийрин женг­чивилин руьгь кваз теснифнавай «Шар­вили» эпосдин сувар гурлуз кьиле фида. 2000-йисалай инихъ къейд ийизвай...
Ləzgi musiqisi və poeziyası gecəsi 5(331), июнь, 2019      2019-cu ilin iyulun 5-də Bakının Rəşid Behbudov adına Mahnı Te­at­rında tanınmış şair-jurnalist Mü­zəffər Mə­lik­məmmədovun ana­dan ol­ma­sı­nın 70 illiyi ilə əlaqədar ləz­gi mu­siqisi və poeziyası gecəsi ke­çi­riləcək.    ...
El adamı 5(331), июнь, 2019      Vüqarlı Şahdağın ətəyində yerləşən səfalı Zindanmuruq kəndinə çatanda qarşımıza çıxan enlikürək, ucaboy, qartal baxışlı oğlandan Aladaş məhəlləsini xəbər aldıq.    Üzündə ani sevinc cilvələndi, sonra “yəqin ki, el şənliyinə gəlmisiniz”,...
Памяти поэта 5(331), июнь, 2019      18 мая 2019 года в городе Но­во­российск Краснодарского края бы­ло организовано ме­роприятие, пос­вя­щен­ное 150-ле­тию со дня рождения ве­­­­ликого дагестанского...
Layiqli mövqe 4(330), май, 2019      Alimin sözü cahilin qı­lıncından qiymətlidir. Su­suz həyat olmadığı ki­mi, elmsiz yaşayış qeyri-mümkündür. Allahın sevərək işığına yönəltdiyi insanlar elmə yiyələnməklə vətəninə, xalqına və bütün dünyaya misilsiz xeyir verirlər. Hər bir insan...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə 3(329), март, 2019      Möhtərəm Prezident! Sizin Azər­­baycanın daha da tərəqqi etməsi na­minə göstərdiyiniz gərgin və səmərəli fəaliyyətinizdə ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə, yaradıcı insanlara qay­ğı xüsusi yer tutur. Ona görə də ölkə başçısını daim yekdilliklə...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ