Dağıstan xalqları
Tabasaranlar 7(312), август, 2017      Müxtəlif yazılı məxəzlərdə tabasaranların yaşadıqları ərazinin adı  müxtəlif cür göstərilir: “Tabaristan”, “Tabarsaran”, “Tabasparan”, “Tavaspor”, “Tabasaranşah”. Favstos Buzandın “Ermənistan tarixi” kitabında tabasaranlıların...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ