ЦIийи ктабар
«Умудрин экв» 9(292), октябрь, 2015      Кьве жегьил за­ри­ди санал Ма­гьач­къалада чап­дай акъуднавай поэзиядин кIва­тIалдин тIвар му­­­радрихъ ял­дайди, экуь­ди я. Дагъус­тан­дин «Лезги газетда»...
Sərrast tənqid atəşi 8(291), сентябрь, 2015      Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi...
Шикилрин гафалаг 7(290), август, 2015      Икьван гагьди туьквенра аялар патал анжах кьвед, пуд ва кьуд чIалал гафар чирзавай ктабрал дуьшуьш жезвай. И мукьвара «Şərq-Qərb» ASC чапханади «6 чIалал шикилрин гафалаг» тIвар...
Ləzgilər haqqında yeni nəşr 7(290), август, 2015      Azərbaycanda 2004-cü ildən etibarən fəaliyyət göstərən “Üfüq-S” təşkilatı res­publikamızın müxtəlif dil­lərdə danışan xalqlarının ictimai təş­kilatları, ayrı-ayrı icmaları ilə əmək­daşlıq edir. Həmin xalqların zəngin mədəni irsinin, o cümlədən...
“Ləzgicə-azərbaycanca lüğət”in təqdimatı 5(288), май, 2015       Mayın 6-da Bakının Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Azərbaycan” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş “Ləzgicə-azərbaycanca lüğət” kitabının təqdimatı keçirilmişdir. 70 min lüğət vahidindən ibarət, 800 səhifəlik bu nəşrin geniş ictimaiyyət nümayəndələrinə...
Вышло в свет новое издание 4(287), апрель, 2015       «Седагет Керимова. Библиография». Так называется новое изящное издание Азер­байджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде. Книга, состоящая из 328 страниц, посвящена...
Şeyxülislam haqqında kitab 3(286), март, 2015      Bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüş yeni biblioqrafiya göstə­ricisi ilahiyyatçılar, din xadimləri, təd­qiqatçı alimlər, tələ­bələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutul­muşdur.  ...
ЧIехи алимдиз гуьмбет 2(285), февраль, 2015      Мукьвара Магьачкъалада урус чIалал чапдай акъуднавай «Гьасан Алкьадари. Девир, уьмуьр, кIвалах» ктаб акурла заз акьван хвеши хьана хьи… Авайвал лугьун, чи машгьур алим Агьед...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ