Барка
Халкьдин рикI алай зари 12(271), декабрь, 2013       Алай вахтунда лезги литературадик, лезги чIалан илимдикни лезги педагогикадик зурба пай кутазвай алимрикай сад Гьаким Къурбан я.  Хайи халкьдал гзаф рикI алай, датIана къелемдив...
Redaksİyamızın dostu 12(271), декабрь, 2013     Məryəm xanımı tanıdığımız uzun illər ərzində hər dəfə “Görəsən üzündən mülayimlik yağan bu alağöz, yaraşıqlı xanımın təbiətindəki kübarlıq haradandır?” - deyə düşünmüşük. Sonra isə onun adlı-sanlı el ağsaqqalı, ömrünü...
Захъ гафарин луж ава 7(266), июль, 2013    Вич 1948-йисан 25-июлдиз Къуба райондин Дигагь хуьре дидедиз хьайи тIвар-ван авай журналист, шаир, кхьираг, тарихчи ва чIалан пешекар Муьзеффер Меликмамедов лезгийрин рикI алай къелемэгьлийрикай...
Юбилей писателя-журналиста 6(265), июнь, 2013     На днях в Азербайджанской Государственной Филармонии имени М. Магомаева был торжественно отмечен 60-летний юбилей известного писателя-журналиста Седагет Керимовой.    Мероприятие...
Minnətdarliq 6(265), июнь, 2013    60 illik yubileyimlə bağlı Azərbaycan və Dağıstan mətbuatında oçerk və məqalələrlə çıxış etmiş tanınmış alimlər, filologiya elmləri doktorları Vaqif Yusifli, Faida Qəniyeva, filologiya elmləri namizədləri Əziz Mirzəbəyov, Bəybala Ələsgərov, politoloq Xancan Qurbanova, məşhur yazıçı-jurnalistlər...
Həmişə izi qalar 5(264), май, 2013   Qusаrın tаnınmış təsərrüfаt bаşçılаrı sırаsındа Tаğı Bаğırоvun аdı hörmətlə çəkilir. Çünki Sоvеt dövrünün bəzi sərt qаnunlаrını yаzılmаmış qаnunlаrlа, insаnpərvərlik, хеyirхаhlıq, rəhmdillik kimi nəcib kеyfiyyətlərlə əvəz...
Cедакъет Керимова - 60 5(264), май, 2013 Алай йисан 1-июндиз Бакуда М.Магомаеван тIварунихъ галай Азербайжандин Гьукуматдин Филармонияда тIвар-ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадин 60 йисан юбилейдиз талукьарнавай няни гурлудиз...
Халкьдиз бахш авур уьмуьр 4(263), апрель, 2013 Алай йисан 10-майдиз вири дуьньяди сейли сиясатчи, чехи арифдар, тай авачир регьбер, Азербайжан халкьдин лидер Гьейдар Алиеван 90 йисан юбилей къейд ийида. Халкьдин тIалабуналди вичи кьвед лагьай...
KIвачерик звер кутуна 4(263), апрель, 2013       Яран сувар алатнаватIани, адан чи гьиссериз кужумнавай хвешивилер гьелени алатнавач. Суварин вахтунда Баку-да тухвай «Лезгийрин гатфарин шадвилер» тIвар алай ял ягъидай...
Ulu öndər haqqında düşüncələr 4(263), апрель, 2013   Bu ilin yanvar ayının 21-də ölkə Prezidenti Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında sərəncam  imzalamışdır. Sərəncamda qeyd olunur ki, Heydər Əliyev 30 ildən artıq bir dövr ərzində Azərbaycan dövlətini zamanın çətin sınaqlarından çıxararaq,...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ