Лезги чIалан месэлаяр
КIелдайбурун мярекат 4(330), май, 2019      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Cанал кхьин! 4(330), май, 2019      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! 3(329), март, 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги ал­фавит латин графикадал элкъуьриз кIан­­завай...
Əlifbamıza dəyməyin! 3(329), март, 2019      Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kiril qrafikalı ləzgi əlifbasını dəyişdirmək, onu latın qrafikasına keçirmək niyyətindən xəbər tutan və həmin məsələni 28 noyabr 2018-ci il tarixli sayında “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” sərlövhəli...
Görüş oldu, amma düyün açılmadı 2(328), февраль, 2019      Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli saylarında dərc olun­muş “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Meto­di­kadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası ta­rixindən” məqalələri geniş əks-səda do­ğurmuşdur. Yüzlərlə oxucu 1938-ci ildə kiril qrafikası...
Əks-səda 1(327), январь, 2019      Qəzetimizin 28 noyabr və 19 dekabr 2018-ci il tarixli saylarında dərc olunmuş “Bir xalqın iki əlifbası?”, “Metodikadan kənar kitab” və “Ləzgi əlifbası tarixindən” sərlövhəli məqalələr oxucular arasında böyük əks-səda doğurmuşdur. Aşağıda İnternetdə...
Ləzgi əlifbası tarixindən 10(326), декабрь, 2018      Qədim tarixə və mədəniy­yətə malik ləzgilərin və bu dil qrupuna daxil olan xalqların əcdadları eramızdan əvvəl IV əsrdə Qaf­qaz Albaniyası dövlətinin əsas yaradıcıları olmuşlar. Ləzgilərin dili də dünyanın qədim dillərindən biridir. Dahi rus yazıçısı M.A.Şoloxovun dediyi...
Чи гьарфарал гъил яргъи ийимир! 10(326), декабрь, 2018      «Самур» газетдин 2018-йи-сан 28-ноябрдин нумрада кIел­­дайбурув агакьарнавай «Са халкьдиз кьве алфавит?» ма­къа­лада гзаф кар алай месэла къа­рагъарнава. Чи алфавит...
ЧIалав кьазвач 10(326), декабрь, 2018      И йикъара «Самур» газетдин чин­риз акъуднавай «Са халкьдиз кьве алфавит?» макъала кIелайла зун пагь атIана амукьна. Бубайри лагьайвал, ажеб чкадал югъ няни хьаначни? Алакь...
ЧIал храйтIа дидейри... 9(325), ноябрь, 2018    Лезги дидейри хразвай гамар иерда кьван вуч я! Чи чIални чи дидейри хранвай гам тушни бес? Гьавиляй адаз дидед чIал лугьузвачни? И гамунин гиширар чи сад-садалай иер гафарни ибараяр я. Дидейри...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ