SOS!!!
Чна квез эвер гузва 1(272), январь, 2014       Играмибур! “Самур” Лезги Милли Меркездин орган тир “Самур” газет акъатиз 22 йис я. КIелдайбурун рикI алай газетдиз элкъвенвай “Самурди” чи милли кьетIенвилерни руьгьдин...
Mürаciət еdən çох, tədbir görən yох 1(272), январь, 2014      Sоn səkkiz ildə rеdаksiyаmızа dахil оlmuş охucu məktublаrı аrаsındа аnа dilində dərsliklərin çаtışmаzlığı ilə bаğlı mürаciətlər хüsusilə çохluq təşkil еdir. Həmin mürаciətləri nəzərə аlаrаq, bir nеçə məqаlədə Qubа, Qusаr, Хаçmаz,...
Департамент кIевирна 8(267), август, 2013     Азербайжан Евросоюздик экечIдайла ЕС-ди адавай авур кьилин тIалабунри-кай сад республикадин кьадардал гьалтайла тIимил халкьар патал чIал ва адетар хуьз, меденият виликди тухуз куьмек...
Опечатка, или..? 8(267), август, 2013      «…Отметим, что согласно официальным данным, 90% населения Кусарского района Азербайджана являются лезгины. Это вторая по численности группа  некоренного населения после...
Гьахъ квахьнач 7(266), июль, 2013      Къебеле райондин Лаца хуьре кьиле фейи са вакъиади вири къебелевийрик къалабулух кутунвай. Агъдаш ра-йондин кьил Тофикъ Ибрагьимова къанунсуздаказ Лаца хуьруьн 100 гектар кьван...
Хиналугъ хуьре турвакь? 6(265), июнь, 2013    Къуба райондин дегь хуьрерикай тир Хиналугъ туристар вичихъ ялдай пипIерикай я. Хуьруьн акунри, адетри, хиналугъвийрин алакьунри иниз илифзавай ксар гьейранарда. Ингье гила хуьруьз илифун...
Xatirə lövhəsi əvəzinə reklam 1(260), январь, 2013      1918-ci ildə erməni daşnaklarının və bolşeviklərin Quba qəzasının müsəlman əhalisinə qarşı törətdikləri qırğın tarixin yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. O vaxt işğalçı erməni-bolşevik qoşunları qəzanın 162 kəndini dağıtmış, bunlardan 27-sini əhalisi ilə birlikdə...
Ləzgi dilində verilişlər eşidilmir 12(259), декабрь, 2012      İyirmi il bundan əvvəl, 1992-ci ilin sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı üçün dövlət yardımı...
Ləzgi dilində dərsliklər çatişmir 10(257), октябрь, 2012 Son yeddi il ərzində eyniadlı bir neçə məqalə ilə respublikamızın Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz rayonlarının ləzgi dili və ədəbiyyatı tədris olunan məktəblərində “Ləzgi dili” və “Ləzgi ədəbiyyatı” dərsliklərinin çatışmadığı barədə həyəcan signalı...
КIвач галкIурун?... 12(247), декабрь, 2011 И йикъара чи редакциядиз атай шаир Бажиханум Исаевади вичин “Зи гъед” ктаб ва алай йисан ноябрдин вацра   акъатнавай “ЧиРагъ” журнални гъанвай. Ирид вацра акъат тавур “ЧиРагъдин”...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(324)
сентябрь, 2018

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ