SOS!!!
Буьркьуьдаз экв кIанзава 8(279), август, 2014       Са чIавуз вири Азербайжандиз сейли тир Ивановка хуьре гила тежер хьтин вакъиаяр кьиле физвалда. Никитинан тIварунихъ галай колхоздин са шумуд варз инлай вилик хкянавай цIийи седри...
Başqa vətənimiz də var imiş 7(278), июль, 2014      Respublikamızın bəzi mətbuat orqanlarında – “Hüriyyət”, “Gündəm” və digər qəzetlərdə ləzgi xalqını aşağılayan məqalələrin dərc olunması getdikcə dəb şəklini alır. Belə materialların Yaxın Şərqdə dini və milli zəmində münaqişələrin daha da qızışdığı...
Хъсанариз кIанзава 5(276), май, 2014      Шаз туькIуьрай бюджетдин проектдив кьадайвал, чи гьукуматди алай йисуз чирвилерин ери хъсанарун патал 1,6 мил-лиард манатдив агакьна пулунин такьатар серфда. Им гзаф хъсан кар я. Им...
Мад са телеканал 4(275), апрель, 2014      И йикъара чи республикада мад са телеканал кардик кутада. A9AZ тIвар ганвай ада анжах илимдинни диндин программаяр къалурда. Телеканал вич Азербайжандиз Гьарун Ягья хьиз сейли тир Туьркиядин...
Исчезающие языки 2(273), февраль, 2014 Статистика ужасает: каждые две недели умирает один язык. От 7000 ныне существующих языков к концу XXI века останется только 3000. Опаснее всего положение тех, на которых говорит менее тысячи человек....
Чна квез эвер гузва 1(272), январь, 2014       Играмибур! “Самур” Лезги Милли Меркездин орган тир “Самур” газет акъатиз 22 йис я. КIелдайбурун рикI алай газетдиз элкъвенвай “Самурди” чи милли кьетIенвилерни руьгьдин...
Mürаciət еdən çох, tədbir görən yох 1(272), январь, 2014      Sоn səkkiz ildə rеdаksiyаmızа dахil оlmuş охucu məktublаrı аrаsındа аnа dilində dərsliklərin çаtışmаzlığı ilə bаğlı mürаciətlər хüsusilə çохluq təşkil еdir. Həmin mürаciətləri nəzərə аlаrаq, bir nеçə məqаlədə Qubа, Qusаr, Хаçmаz,...
Департамент кIевирна 8(267), август, 2013     Азербайжан Евросоюздик экечIдайла ЕС-ди адавай авур кьилин тIалабунри-кай сад республикадин кьадардал гьалтайла тIимил халкьар патал чIал ва адетар хуьз, меденият виликди тухуз куьмек...
Опечатка, или..? 8(267), август, 2013      «…Отметим, что согласно официальным данным, 90% населения Кусарского района Азербайджана являются лезгины. Это вторая по численности группа  некоренного населения после...
Гьахъ квахьнач 7(266), июль, 2013      Къебеле райондин Лаца хуьре кьиле фейи са вакъиади вири къебелевийрик къалабулух кутунвай. Агъдаш ра-йондин кьил Тофикъ Ибрагьимова къанунсуздаказ Лаца хуьруьн 100 гектар кьван...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ