SOS!!!
Хъсан ктаб я, ингье… 10(281), октябрь, 2014      Алатай йисан эхирра машгьур урус тарихчи, профессор Рудольф Иванова Москвада «Правда о Хаджи-Мурате» тIвар алай ктаб чапдай акъудна. Са гафни авачиз, им документрин бинедаллаз...
Маса чIалар чирзава, лезги чIал ваъ 9(280), сентябрь, 2014     Азербайжандин ЧIаларин Университет фадлай авай ва чирвилерин карханайрин арада тафаватлу жезвай университетрикай сад я. Ина 6 агъзурдалай гзаф жегьилри кIелзава. Алай йисуз университетдиз...
Буьркьуьдаз экв кIанзава 8(279), август, 2014       Са чIавуз вири Азербайжандиз сейли тир Ивановка хуьре гила тежер хьтин вакъиаяр кьиле физвалда. Никитинан тIварунихъ галай колхоздин са шумуд варз инлай вилик хкянавай цIийи седри...
Başqa vətənimiz də var imiş 7(278), июль, 2014      Respublikamızın bəzi mətbuat orqanlarında – “Hüriyyət”, “Gündəm” və digər qəzetlərdə ləzgi xalqını aşağılayan məqalələrin dərc olunması getdikcə dəb şəklini alır. Belə materialların Yaxın Şərqdə dini və milli zəmində münaqişələrin daha da qızışdığı...
Хъсанариз кIанзава 5(276), май, 2014      Шаз туькIуьрай бюджетдин проектдив кьадайвал, чи гьукуматди алай йисуз чирвилерин ери хъсанарун патал 1,6 мил-лиард манатдив агакьна пулунин такьатар серфда. Им гзаф хъсан кар я. Им...
Мад са телеканал 4(275), апрель, 2014      И йикъара чи республикада мад са телеканал кардик кутада. A9AZ тIвар ганвай ада анжах илимдинни диндин программаяр къалурда. Телеканал вич Азербайжандиз Гьарун Ягья хьиз сейли тир Туьркиядин...
Исчезающие языки 2(273), февраль, 2014 Статистика ужасает: каждые две недели умирает один язык. От 7000 ныне существующих языков к концу XXI века останется только 3000. Опаснее всего положение тех, на которых говорит менее тысячи человек....
Чна квез эвер гузва 1(272), январь, 2014       Играмибур! “Самур” Лезги Милли Меркездин орган тир “Самур” газет акъатиз 22 йис я. КIелдайбурун рикI алай газетдиз элкъвенвай “Самурди” чи милли кьетIенвилерни руьгьдин...
Mürаciət еdən çох, tədbir görən yох 1(272), январь, 2014      Sоn səkkiz ildə rеdаksiyаmızа dахil оlmuş охucu məktublаrı аrаsındа аnа dilində dərsliklərin çаtışmаzlığı ilə bаğlı mürаciətlər хüsusilə çохluq təşkil еdir. Həmin mürаciətləri nəzərə аlаrаq, bir nеçə məqаlədə Qubа, Qusаr, Хаçmаz,...
Департамент кIевирна 8(267), август, 2013     Азербайжан Евросоюздик экечIдайла ЕС-ди адавай авур кьилин тIалабунри-кай сад республикадин кьадардал гьалтайла тIимил халкьар патал чIал ва адетар хуьз, меденият виликди тухуз куьмек...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ