Народы мира
Загадки этрусков 3(286), март, 2015      В начале I тысячелетия до н.э. в Се­вер­ной Ита­лии процве­та­­ла древ­няя циви­лизация - Этрурия. Эт­руски оставили после себя знаменитые города и па­мятники куль­­туры....
Пеласги 2(285), февраль, 2015      В древности Балканский полуостров был населен народами, которых постепенно вытеснили греки, построившие одну из самых известных древних цивилизаций. Тех, кто жил на этих землях прежде,...
Самые малочисленные 10(281), октябрь, 2014      Сегодня человечество весьма озабочено массовым исчезновением целых видов животных и растений. Списки Красной книги постепенно пополняются новыми названиями. Однако, эта проблема...
Хунза 10(281), октябрь, 2014      Живет в мире народ, который славится своими долгожителями, необычным укладом жизни и удивительными нравами. Им чужды чувство зависти, тяга к накопительству, обжорство. Они живут на...
Легендарные амазанки 9(280), сентябрь, 2014     Историческая литература, легенды и предания сохранили до наших дней сведения о существовании в районе Каспия, Кавказа и Черного моря легендарных царств амазонок. О них сообщали Гомер,...
Qrızlar 11(270), ноябрь, 2013     “Qrızlar ucaboylu, sifətlərinin cizgiləri düz və zərif olan gözəl xalqdır, qadınları olduqca gözəldir, zəhmətkeş, tez özündən çıxan, tez inciyən və qisasçıdırlar. Qrızlar ağbənizdir”. Bu sözlər məşhur rus naturalisti və etnoqrafı Nikolay Karloviç...
Ləzgilər 9(268), сентябрь, 2013      Son vaxtlar respublika mətbuatında Azərbaycanın aborigen və sayca ikinci xalqı olan ləzgilərin tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, onların azərbaycanlılarla və digər xalqlarla dostluq əlaqələri ilə bağlı bir sıra məqalələr dərc edilib. Təəssüf ki, bəzi məqalələr ləzgi xalqının tarixinə...
Çukçalar haqqında həqiqət 7(266), июль, 2013     Sovet folklorunda balacaboy, sadəlövh maral saxlayan kimi təqdim olunan çukçalar haqqında söylənənlər həqiqətə uyğun deyil. Çukçalar Uzaq Şimalın Alyaskadan Kamçatkaya qədər bütün tayfalarını özlərinə tabe etdirmiş ən güclü və döyüşkən...
Dağ yəhudiləri 7(266), июль, 2013     Аzərbаycаnın qədim хаlqlаrındаn biri кimi dаğ yəhudiləri Qubа rаyоnundакı Qırmızı Qəsəbədə, Хаçmаz şəhərində, Göyçаy, İsmаyıllı, Оğuz rаyоn mərкəzlərində və Bакı şəhərində yаşаyırlаr. Dаğ yəhudilərinin tаriхi və еtnоqrаfiyаsı ilə bаğlı...
Hаputlаr 6(265), июнь, 2013    Iyirmi il əvvəl ulu öndər Hеydər Əliyеvin dеdiyi sözlər yаddаşımа həmişəlik həkk оlunub: “Biz Аzərbаycаn dеyəndə оnun sərvətini, оnun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lаkin bütün bunlаrlа yаnаşı, rеspublikаnın ən bаşlıcа sərvətlərindən biri, bəlkə...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ