Тарихдин геле аваз
Абдулкерим эфенди 11(294), декабрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-августдин, 24-сентябрдин, 24-­ ок­тябр­дин ва 20-ноябрдин тилитра)        КIватI хьанвайбуру кIвенкIве Аб­дул­керим эфендидин теклифрихъ яб акалун...
Абдулкерим эфенди 10(293), ноябрь, 2015      (Эвел газетдин 2015-йисан 29-ав­густдин, 24-сентябрдин ва 24-сентябрдин тилитра)        Ханлух чапхунчийрикай хуьн патал вири патарихъай алахъунар авуна кIанзавай. Вучиз лагьайтIа...
Вернуть правду народу о его истории 10(293), ноябрь, 2015      Однажды во время беседы я спросил у известного лезгинского востоковеда, профессора, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан...
Абдулкерим эфенди 9(292), октябрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-ав­густдин ва 24-сентябрдин тилитра)        Абдулкерим эфендиди вичин шиирда Фетали хандивай чапхунчивилер акъвазарун тIалабна кхьенай:      ...
Абдулкерим эфенди 8(291), сентябрь, 2015 (Эвел газетдин 2015-йисан 29-август тилитда)   Ватандин къван        Аваранви Абдулкерим эфендиди ракъурай «Ватандин къван» шиирди вичиз гзаф эсер авур Ибрагьим эфендиди...
Qarabağ salnaməçiləri və ləzgilər 8(291), сентябрь, 2015      Azərbaycan tarixşünaslığında Qara­bağ xanlığının tarixi digər xanlıqlarla müqayisədə daha geniş işıqlandırılıb. Bu xanlıq haqqında 7 kitab yazılmış, çoxlu mə­qalələr və sə­nədlər çap edilmişdir. Rus jur­nalisti və hərbiçisi Platon Zubov 1843-cü...
Абдулкерим эфенди 7(290), август, 2015      1747-йисан гатфар алукьай сифте йикъара Дербентдин майдандал виридан вилик кудна кIанзавай кьве жегьил садлагьана юхдиз акъатна. КIеледай майдандал гъизвай рекье балкIанрал алай яхцIур...
Böyük istedad sahibi 6(289), июль, 2015      (Əvvəli qəzetin 23 aprel 2015-ci il tarixli sayında)      Yeni hökumətə dəstək verməsinə, yoxsullara əl tutmasına, heç bir müqavimət göstərmədən varidatlarından əl çəkmələrinə baxmayaraq, bir sıra imkanlı adamların sürgünə göndərilməsindən...
Böyük İstedad sahibi 4(287), апрель, 2015      Ötən əsrin 30-cu illərində Dağıstan Respublikasına rəhbərlik etmiş görkəmli dövlət xadimi Najmudin Samurski onun haqqında demişdi: “Aliskender Alqadarski xalqa böyük sədaqəti və məhəbbəti ilə seçilən, onun xoşbəxt gələcəyi naminə mübarizənin önündə...
Гьелягь 3(286), март, 2015 (Эвел газетдин 2014-йисан 28-ноябрдин, 26-декабрдин, 2015-йисан  30-январдин ва 26-февралдин тилитра)        Са шумуд йикъалай Шагьвар гьа аваранвидивай Абдул­манафан чIехи бубадин сур...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ