Тарихдин геле аваз
Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz 11(316), декабрь, 2017      Son zamanlar mətbuat səhi­fələrində tarixə və tarixi hadisələrə dair tarixi faktlara və mənbələrə söykənməyən, əsaslandırıl­mamış yazılara tez-tez rast gəlirik. Yasayış məntəqəsinin yerləşdiyi yeri dəqiq-dürüst bilməyən “qələm sahib­ləri” ortaliğa atılıb...
Къефле кукIварай Абдуллагь 11(316), декабрь, 2017 (Эвел газетдин 2017-йисан 25-ноябрдин тилитда)        Архивдин материалрай малум жезвайвал, Россиядин резидент­ри – И.Калушкина ва В.Братищева Надир шагь Лезгистандихъ ва Дагъустандихъ...
Къефле кукIварай Абдуллагь 10(315), ноябрь, 2017      1734-йисан гатфариз султан I Магьмуда Шамахида ацукьнавай Ширвандин хан Сурхаял чар ракъурна, 1733-йисуз Туьркиядини Иранди кутIунай икьрардив кьадайвал, шегьер фарсарив вугун тIалабна....
Чакай гьикI мусурманар хьанай? 10(315), ноябрь, 2017      Алупандин пачагь Урнайран вахтунда, IV виш йисара христианвал кьабулай лезгийри чпин гъуц диндин са кьадар адетарни хуьзвай. Са бязи вилаятрин агьалийри цIийи дин эхирдалди кьабулначир....
Чаз авур мад са чIуру къаст 9(314), октябрь, 2017      Пачагьлугъдин Урусатдин вахтунда лезгийрин кьилел гьихьтин мусибатар гъанатIа, чи халкь вири патарихъай гьикI кукIвариз алахънатIа субутзавай делилар къвердавай мадни гзаф винел...
Винел акъудзавачир делилар 8(313), сентябрь, 2017 (Эвел газетдин 2017-йисан 30-август тилитда)        Агьалияр куьчарун акьван залан шартIара кьиле тухузвай хьи, рекьера агъзурралди инсанар гьелек жезвай. И кардикай хабар кьур Европади...
Рахазвай къванер 8(313), сентябрь, 2017      Чпел кхинар алай къадим къванериз алимри «рахазвай къванер» тIвар ганва. Кьиблепатан Дагъустандин лезги хуьрерай жагъанвай ихьтин къванерал X-XIII виш йисариз талукь кхьинар...
Чи тарихрикай кхьенва 8(313), сентябрь, 2017      XV виш йисара са шумуд алимди лезгийрин тарихар къелемдиз къачунва. Абурукай Мегьамед Хиналугъвидин ктаб иллаки къиметлуди я. Чи машгьур алим, тарихдин илимрин доктор, профессор Амри...
Qarabağ salnaməçİlərİ ləzgİlər haqqında 8(313), сентябрь, 2017      Azərbaycanın XIX və XX əsr salnaməçilərindən Mirzə Camal, Mirzə Yusif Qarabaği, Mir Mehdi Xəzani, Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu, Mirzə Rəhim Fəna, Baharlı, Həsən İxfa Əlizadə, Həsənəli Qaradaği, Mirzə Adığözəl bəy, Əhmədbəy Cavanşir və başqaları Qarabağ haqqında bir sıra tarixi,...
Винел акъудзавачир делилар 7(312), август, 2017      Къафкъаздин дяве къарагъайдалай 200 йис алатзава. Ингье къедалди 1817-1864-йисара кьиле фейи а дяведиз талукь гзаф делилар чакай чуьнуьхарзава. Икьван гагьди тарихчийривай 47 йисуз датIана...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ