Yeniliklər
Zorakılıq qurbanları üçün sığınacaqlar tikiləcək 5(288), май, 2015      Azərbaycanda məi­şət zorakılığına mə­ruz qalan insanlar üçün dövlət tərə­findən sığı­na­caq­la­rın yara­dılması nə­zər­də tutu­lur. Bu məsələ Ailə, Qadın və Uşaq Prob­lemləri üzrə Dövlət Komi­təsinin Məişət Zora­kılığına...
İkinci yerdə 4(287), апрель, 2015       ABŞ-ın Ko­lum­­biya Uni­ver­­­si­tetinin elm mər­kə­­zi­nin apardığı araş­­­­dırmalara gö­­rə ətraf mühitin yax­­şı­laşdırılması sa­hə­­sin­də Azər­bay­can dün­­­ya­nın...
Yeni mövsüm başlanacaq 4(287), апрель, 2015      Qusarın “Şah­-­­­dağ” dağ xi­­zək tu­­­rist kompleksi getdikcə bütün dün­yada tanı­nır. Bu ilin qış möv­sümündə buraya bir neçə öl­kə­dən və res­publi­ka­mız­dan 90 min turist gəlib. Bu,...
Təbii qaz verilmişdir 4(287), апрель, 2015    Bu günlərdə Za­­qa­tala, Lən­kə­ran, Asta­ra və Şab­ran ra­yon­ları­nın da­ha bir neçə kən­­­dinə təbii qaz ve­ril­­miş­dir. Zaqata­la­nın Əliabad qə­­­­sə­­bə­sinin və Şab­ran ra­yo­nu­­nun...
İdman sarayı tikilib 4(287), апрель, 2015      Birləşmiş Uk­r­ayna Azər­­bay­­can­­lıları Konq­­­­­re­sinin dəs­təyi ilə Uk­ray­­nanın Lvov şəh­ə­rində yeni id­man sarayı ti­kilib isti­fa­­dəyə verilib. Bu­rada azər­baycanlı gənc­­lərlə...
Araşdırma aparılacaq 3(286), март, 2015      Azərbaycanda uzunömür­lülüyün (yaşı 90-ı ötmüş şəxs­lər uzun­ömür­lü he­sab edi­lirlər) öy­rə­­nil­məsi sa­həsində ye­­­ni isti­qamət üz­rə araş­­dır­malara baş­la­nı­lıb....
Sumqayıta qatarla 3(286), март, 2015      Bakı-Xırdalan-Sumqayıt sərnişin sahəsində 63 km uzunluğunda baş yol­ların əsaslı tə­mi­ri­nə start ve­rilib. “Azərbaycan Də­mir Yolları” Qa­palı Səhmdar Cə­-mi­y­yəti Mətbuat Ka­­tibliyindən ver­i­lən məlumata görə, bundan əlavə...
Bakı nömrəsi bölgələrdə 3(286), март, 2015      Rabitə və Yüksək Tex­nologiyalar Nazir­li­yinin “Az­telekom” İs­tehsalat Birliyi innovativ tex­no­lo­giyaların tət­biqi nəti­cə­sin­də sabit tele­fon şəbə­kəsi tari­xində ilkə imza atdı. Daim müş­tərilərinə key­fıy­yət­li...
Prezident təqaüdü təyin olunur 1(284), январь, 2015       Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü il 11 avqust tarixli "Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün...
Sürurinin Divanı tapılıb 1(284), январь, 2015      Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov XV- XVI əsrlərdə yaşamış Azərbaycan şairi Sürurinin şeirlər toplusu - divanının İstanbulun Süleymaniyyə və Manisa şəhər kitabxanalarında saxlanılan əlyazmalarının surətlərini...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 9(335)
октябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ