Məşhur ləzgilər
Gimri qəhrəmanı 10(281), октябрь, 2014     (Əvvəli qəzetin 26 sentyabr 2014-cü il tarixli sayında)      Hələ bir neçə ay əvvəl rus qoşunlarının Gimriyə zərbə en­dirəcəyini öyrənən İmam Qazı­məhəmməd müəllimi Şeyx Mə­həmməd Yaraqvinin və silahdaşı Şamilin köməyi ilə kəndin müdafiəsinə...
Gimri qəhrəmanı 9(280), сентябрь, 2014    XIX əsrin tanınmış ləzgi alimlərindən sayılan Molla Əhməd əl-Qubavi haqqında arxiv materiallarında və həmin dövrdə yaşamış tarixçilərin əsərlərində geniş hərbi məlumatlar olmasa da, bəzi rus generalları onun “igid döyüşçü” olduğunu etiraf etmişlər. Ərəbcə...
Yüz min lənət 5(276), май, 2014      Şair taleləri çox vaxt bir-birinə bənzəyir: kasıb güzəran, əzab-əziyyət, istedada görə cəzalanmalar, sağlığında qiymətini almamaq, sayılıb-seçiləndə paxılların, düşmənlərin hədəfinə çevrilmək. Belə talelərə onlarca misal gətirmək olar. Amma onlardan biri məni...
Dərbəndin baş alimi 4(275), апрель, 2014      XII əsrin bəzi ərəb müəlliflərinin onu “Dərbəndin baş alimi” adlandırması təsadüfi deyil. 1040 - 1110 - cu illərdə yaşamış məşhur ləzgi tarixçisi Mammus ibn əl-Həsən əd-Dərbəndi əl-Ləzgiyə ilk dəfə haşimilər sarayında belə ad verilmişdi. Dərbənd hakiminin xahişi...
Bağdad fakihi 2(273), февраль, 2014    Tədqiqatçılar onu X-XIX əsrlərdə yaşamış, Qafqazda və bütün Şərqdə tanınmış 220 məşhur Dağıstan alimi arasında “ən öncüllərdən biri” adlandırmışlar. O, ilk dəfə olaraq, Sufi traktatını (sufi terminlərinin ensiklopediyasını) tərtib etmiş, Qafqazda bu təlimin təbliğatçısı...
Ələkeçməz şeyx 12(271), декабрь, 2013 (Əvvəli qəzеtin 29 аvqust, 29 оktyаbr 2013-cü il tаriхli sаylаrındа) Еhtiyаtsız igidlər     Imаm Qаzıməhəmməd və оnun müridləri çаr gеnеrаllаrının Gimrini tutmаq üçün ciddi hаzırlıq görməsindən, təpədən-dırnаğаdək silаhlаnmış böyük...
Ələkеçməz şеyх 8(267), август, 2013      Şеyх Məhəmməd Yаrаğinin istеdаdlı tələbələrindən sаyılаn, Imаm Şаmilin ən yахın dоstlаrındаn və ən yахşı şеyхlərindən biri аdlаndırılаn Qubа əyаlətinin Zuхul kəndinin sаkini Şеyх Hаcı Əli Əsgər əslində çаr müstəmləkəçiliyinə qаrşı mübаrizəyə...
İgid Şargir 3(262), март, 2013 (Əvvəli qəzetin 30 yanvar, 28 fevral  2013-cü il tarixli saylarında)        Barsillər Çur üzərinə hücuma keçəndə ləzgilər onları ox yağışı ilə qarşıladılar. Düşmən hələ paxaklara çatmamış, cinahlardan yanar daşların əhatəsinə düşdü....
İgİd Şargİr 1(260), январь, 2013      Qafqaz Albaniyasının həyatında böyük rol oynamış ləzgi çarı Şargirin adının tarixə "İgid Şargir" kimi düşməsi təsadüfi deyil. Hələ 371-ci ildə baş vermiş məşhur Dzirav döyüşlərinədək o, bir neçə dəfə yadellilərlə vuruşmalarda fərqlənmiş,...
Qanlı Şaban 11(246), ноябрь, 2011 (Əvvəli qəzetimizin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli sayında) Ləzgi üsyançılarının qələbələri şah Sultan Huseyni bərk qorxuya salır. O, ruslardan yararlanmaq və onların köməyi ilə Şirvanda xalq hərəkatını yatırtmaq qərarına gəlir və bu niyyətlə 1713-cü ildə öz nümayəndəsi Fəzlulla...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ