Məşhur ləzgilər
Türkiyəli məşhur siyasətçi 3(348), апрель, 2021     Tanınmış türk hərbçisi və siyasətçisi Mehmet Recep Peker Dağıstandan Türkiyənin Anadolu şəhərinə köç etmiş dağıstanlı ləzgi Mustafa bəyin oğludur. O, 1889-cu ildə İstanbulda anadan olmuşdur. Orta  təhsil aldıqdan sonra 1907-ci ildə Hərbi Dənizçilik Məktəbini...
Gimri qəhrəmanı 10(281), октябрь, 2014     (Əvvəli qəzetin 26 sentyabr 2014-cü il tarixli sayında)      Hələ bir neçə ay əvvəl rus qoşunlarının Gimriyə zərbə en­dirəcəyini öyrənən İmam Qazı­məhəmməd müəllimi Şeyx Mə­həmməd Yaraqvinin və silahdaşı Şamilin köməyi ilə kəndin müdafiəsinə...
Gimri qəhrəmanı 9(280), сентябрь, 2014    XIX əsrin tanınmış ləzgi alimlərindən sayılan Molla Əhməd əl-Qubavi haqqında arxiv materiallarında və həmin dövrdə yaşamış tarixçilərin əsərlərində geniş hərbi məlumatlar olmasa da, bəzi rus generalları onun “igid döyüşçü” olduğunu etiraf etmişlər. Ərəbcə...
Yüz min lənət 5(276), май, 2014      Şair taleləri çox vaxt bir-birinə bənzəyir: kasıb güzəran, əzab-əziyyət, istedada görə cəzalanmalar, sağlığında qiymətini almamaq, sayılıb-seçiləndə paxılların, düşmənlərin hədəfinə çevrilmək. Belə talelərə onlarca misal gətirmək olar. Amma onlardan biri məni...
Dərbəndin baş alimi 4(275), апрель, 2014      XII əsrin bəzi ərəb müəlliflərinin onu “Dərbəndin baş alimi” adlandırması təsadüfi deyil. 1040 - 1110 - cu illərdə yaşamış məşhur ləzgi tarixçisi Mammus ibn əl-Həsən əd-Dərbəndi əl-Ləzgiyə ilk dəfə haşimilər sarayında belə ad verilmişdi. Dərbənd hakiminin xahişi...
Bağdad fakihi 2(273), февраль, 2014    Tədqiqatçılar onu X-XIX əsrlərdə yaşamış, Qafqazda və bütün Şərqdə tanınmış 220 məşhur Dağıstan alimi arasında “ən öncüllərdən biri” adlandırmışlar. O, ilk dəfə olaraq, Sufi traktatını (sufi terminlərinin ensiklopediyasını) tərtib etmiş, Qafqazda bu təlimin təbliğatçısı...
Ələkeçməz şeyx 12(271), декабрь, 2013 (Əvvəli qəzеtin 29 аvqust, 29 оktyаbr 2013-cü il tаriхli sаylаrındа) Еhtiyаtsız igidlər     Imаm Qаzıməhəmməd və оnun müridləri çаr gеnеrаllаrının Gimrini tutmаq üçün ciddi hаzırlıq görməsindən, təpədən-dırnаğаdək silаhlаnmış böyük...
Ələkеçməz şеyх 8(267), август, 2013      Şеyх Məhəmməd Yаrаğinin istеdаdlı tələbələrindən sаyılаn, Imаm Şаmilin ən yахın dоstlаrındаn və ən yахşı şеyхlərindən biri аdlаndırılаn Qubа əyаlətinin Zuхul kəndinin sаkini Şеyх Hаcı Əli Əsgər əslində çаr müstəmləkəçiliyinə qаrşı mübаrizəyə...
İgid Şargir 3(262), март, 2013 (Əvvəli qəzetin 30 yanvar, 28 fevral  2013-cü il tarixli saylarında)        Barsillər Çur üzərinə hücuma keçəndə ləzgilər onları ox yağışı ilə qarşıladılar. Düşmən hələ paxaklara çatmamış, cinahlardan yanar daşların əhatəsinə düşdü....
İgİd Şargİr 1(260), январь, 2013      Qafqaz Albaniyasının həyatında böyük rol oynamış ləzgi çarı Şargirin adının tarixə "İgid Şargir" kimi düşməsi təsadüfi deyil. Hələ 371-ci ildə baş vermiş məşhur Dzirav döyüşlərinədək o, bir neçə dəfə yadellilərlə vuruşmalarda fərqlənmiş,...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ