Хабарар
www.Juvanbur.net 12(247), декабрь, 2011 Лезги сайтарин сиягьда мад са цIийиди гьатна. Чи халкьдин меденият теблигъзавай и сайт туькIуьрайбур Азербайжандин “Цфцг-С” тешкилат ва “Самур” газетдин кьилин редактор С.Керимова...
www.sedagetkerimova.com 12(247), декабрь, 2011 Лезги къелемэгьлийрин кьилди сайтар интернетдикай менфят къачузвайбур патал хъсан чешме я. Пешекарвилелди туькIуьрнавай ихьтин нубатдин сайтарикай сад и мукьвара кардик кутунва. Ам журналист,...
Эвериз кIанзава 12(247), декабрь, 2011 Играми “Самур”! И йикъара Кургандин лезги медениятдин меркезди виликай къвезмай йисуз гьихьтин мярекатар кьиле тухудатIа план туькIуьрна. 2012-йисуз меркезди Кургандиз чи тIвар-ван авай...
Bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 50 yaşı tamam olur 12(247), декабрь, 2011 İlham Heydər oğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1977-ci ildə Bakıda orta məktəbi bitirmiş, 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra 1982-ci ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olmuş, 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə...
Етим Эминаз гуьмбет эцигна кIанда 11(246), ноябрь, 2011 ХIХ лагьай асирдин кьвед лагьай паюна машгьур хьайи зурба шаир, арифдар Етим Эминан яратмишунрин метлеблувални таъсирлувал, иервални авазлувал, лайихлувални кьетIенвал амай шаиррин яратмишунрив...
Огъуздин абадвилер 11(246), ноябрь, 2011 Эхиримжи йисара Огъуз районда эцигунризни абадвилериз генани хъсандиз фикир гузва. И йикъара Огъуз шегьерда медениятдинни ял ягъу-нин парк кардик кутуна. Паркунин патав Пайдахдин майданни...
Шекида сагъламвилин кархана 11(246), ноябрь, 2011 И йикъара Шекида цIийи азархана кардик кутунва. 100 чкадин и азарханада лап цIийи аваданлухрикай менфят къачузва ва азарлуяр сагърун патал гзаф жуьредин къулай шартIар арадал гъанва. 2008-йисуз...
Канадада цIийи телеканал 11(246), ноябрь, 2011 Алай йисан 20-ноябрдилай Канадада цIийи Азербайжан телеканал кардик кутунва. И телеканалдиз «Гьейдар буба» тIвар ганва. Телеканал HBTV бренддалди гьафтеда пудра - хемисдин, жуьмядин ва кишдин...
Мажибар хкажда 11(246), ноябрь, 2011 Республикадин экономика вилик тухунин министерстводин жавабдар кIвалахдарри хабар гайивал, 2012-йисуз Азербайжандин агьа-лийрин мажибарни гьакъикъи гелирар 6,8 процентдин ва 8,9 процентдин артух...
Районар вилик тухун патал 11(246), ноябрь, 2011 Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева Шеки, Къебеле, Къах ва Огъуз районриз талукьарнавай серенжемдиз къул чIугунва. Им тIварар кьунвай районар  экономикадин, гьакIни социальный...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ