Хабарар
Хуьрериз газ чIугвада 1(284), январь, 2015       КцIар райондин хуьрер газдалди таъминарун па­тал ара датIана кIвалах тухузва. Алатай йисан эхирра КIуфуба ва Къуллар хуьрериз газ чIу­гуна. Алай вахтунда райондин 30 хуьруь тIе­бии...
Кардик кутунва 1(284), январь, 2015      «Азербайжан 2020: Гележегдиз килигун» концепциядив кьадайвал, уьлкведа регионрин колледжар арадал гъизва. Ми­нистррин Ка­бинетдин талукь къарардив кьадайвал, Масаллы ва...
Кьилин мискIин эцигзава 1(284), январь, 2015       Москвада Россиядин мусурманар патал уьлкведин кьилин мискIин эцигзава. Ина гьа са вахтунда 10 агъзур касдивай капI жеда. МискIин 2016-йисан майдиз кардик кутада. Ам ачухардай мярекатда...
Жегьилар патал 1(284), январь, 2015      Жегьилрихъ галаз авсиятда 2016-2020-йисарин Гьукуматдин Программа ту­ькIуьрзава. Им ихьтин нубатдин тедбир я. Виликан прог­рамма 2015-йи­сан эхирда кьилиз акъатда.       ЦIийи...
Реькер акъудда 1(284), январь, 2015      Азербайжан Республикадин Президентдин серенжемдив кьадайвал, Балакен районда Балакен-Сарыбулах-Къабакъчуьл-Халатала рехъ акъудда. И рекьи 44 агъзур агьалияр яшамиш жезвай 15 хуьр...
«Къацу маркет» эцигзава 1(284), январь, 2015      Исмаиллы районда кьезиларнавай кредитдин куьмекдалди «Къацу маркет» эцигзава. 2,25 гектардин чка кьазвай и маркетда майваяр, салан набататар, гьакIни некIедин магьсулар хуьн...
Интернетдихъ ялзава 1(284), январь, 2015      Къуба районда Интернетдикай менфят къачузвайбурун кьадар югъ-къандивай пара жезва. Чкадин талукь идаради шегьердин агьалияр патал ихьтин къулайвал фадлай арадал гъанва. Алай вахтунда...
Мад са шегьре 1(284), январь, 2015      Азербайжан Республикадин Прези­дент Илгьам Алиева Хачмаз районда мад са шегьре арадал гъун патал серенжемдиз къул чIугуна. И серенжемдив кьадайвал, Къусарчай-Пиркъулууба-ЦIийи...
Кьилди ктабхана 1(284), январь, 2015      Са шумуд югъ инлай вилик Москвада кьилди харусенятдин ктабхана кардик кутунва. Ина харусенятдиз талукь ктабар ва материалар кIватIнава. Ктабханадин фондуна 15 агъзурдалай гзаф архивдин...
Проектар кьилиз акъудда 1(284), январь, 2015       Сагьибкарвилиз Куьмекдай Милли Фондуни Исмаиллы райондин сагьибкарривай цIийи инвестициядин проектар кьабулиз гатIумнава. И проектдив кьадайвал, районда гьар сада 50 кал хуьз жедай...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 11(337)
декабрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ