Хабарар
Аслу туширвилиз талукьарна 9(244), сентябрь, 2011 И йикъара Бакуда Азербайжан гьукуматдин аслу туширвилин 20-йисаз талукьарнавай чIехи конференция кьиле фена. Мярекатдал Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиев рахана. Мярекатдин...
Къуба вилик физва 9(244), сентябрь, 2011 Са шумуд югъ инлай вилик Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиев Къубадин «Къырмызы къесебе» тIвар алай посёлкадин агьалийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана. Ада лагьайвал, эхиримжи...
Газ квай чка жагъанва 9(244), сентябрь, 2011 Франциядин «Total» тIвар алай нафтIадин компанидиз Каспи гьуьлуьн Азербайжандиз талукь сектордин «Абшерон» блокда чIехи газ квай чка жагъанва. Кьил акъуддай ксари лугьузвайвал, им гзаф...
ЧIехи мярекат кьиле фида 9(244), сентябрь, 2011 Алай йисан 10-11 - октябрдиз Бакуда Азербайжан-Россия Гуманитарный Форум кьиле тухун къарардиз къачунва. Газетри кхьизвайвал, и мярекатдихъ авсиятда Россиядин Федерациядин Президент Д.Медведевни...
Дагъустандикай фильм чIугвазва 9(244), сентябрь, 2011 Италиядин пешекарри Дагъустандикай делилрин бинедал алаз фильм чIугвазва. И кардихъ галаз машгъул тир группади Дербентда, Кубачида, Магьачкъалада са кьадар сюжетар чIугуна гьазурнава. Группадиз...

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(345)
ноябрь, 2020


РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ