Хабарар
Куьмек гуда 8(345), ноябрь, 2020     И йикъара чи республикадин зегьметдин ва агьалияр социальный рекьяй хуьдай министерствода кьиле фейи ижласдал Къарабагъдин дяведа кьейибурун хизанриз гьукуматдин патай гьихьтин куьмекар...
Гуьнгуьна хтуна 8(345), ноябрь, 2020     Гьейдар Алиеван Фондуни Къебеле райондин Ниж посёлокдин албан килиса цIийи кьилелай гуьнгуьна хтуна, виликан тегьердиз хкана и йикъара кардик кухтунва. Ина чеб албан тайифайрикай тир,...
Азад авунвай чилерал 7(344), октябрь, 2020     Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиеван тапшуругъдалди эрмени чапхунчийрикай азад авунвай чилерал геждал вегьин тавуна аваданвилин кIвалахар кьиле тухуда. КIвенкIве Тертер...
Къебеле хкянава 7(344), октябрь, 2020     И йикъара Азербайжандин шегьеррикай Къебелени  ЮНЕСКО-дин чирзавай шегьеррин глобал сетиниз хкянава. Алай йисуз 27 уьлкведин 55 шегьер и сетиник экечIнава. И шегьеррин тIварар вири дуьньядиз...
Хиналугъ хуьруьн къайгъуда 7(344), октябрь, 2020     Къуба райондин Хиналугъ хуьруьн медениятдин кIвал алай  чкадал яратямишунринни медениятдин кьилдин меркез эцигун къарардиз къачунва. И адетдинди тушир меркезда туристар халкьдин...
Серенжем кьабулна 6(343), сентябрь, 2020     Азербайжан Республикадин Президент Илгьам Алиева КцIар районда чилериз яд гудай крар гуьнгуьна хтун ва агьалияр хъвадай цив генани хъсандиз таъминарун патал алава крар кьилиз акъуддай...
«Азербайжандин кIвал» 6(343), сентябрь, 2020     И йикъара мад са къецепатан уьлкведа, Испаниядин Барселона шегьерда чи республикадин гьукуматдин тIварцIихъай тушир векилвилин идара кардик кутунва. «Азербайжандин кIвал» тIвар...
Рехъ тухузва 6(343), сентябрь, 2020     Къуба райондин къадим Хиналугъ хуьруьз гьуьлуьвай 1500-2500 метр кьакьанвиле авай чкайрай цIийи рехъ тухузва. И рекьин 1,2 километр кьван чка ЧIехи Къафкъаздин дагъларин 2625 метр кьакьанвиле...
Цин гьамбарханаяр 5(342), август, 2020     Эхиримжи йисара гзаф уьлквейра хьиз, Азербайжандани са бязи хуьрерин агьалийри хъвадай цикай кьитвал чIугвазва. Цин игьтиятрикай кьенятдив менфят къачун патал гзаф уьлквейрин пешекарар...
Парк кардик кутуна 5(342), август, 2020     Къуба райондин Зардаби посёлокди эхиримжи къад йисуз акьалтай чкIайвилелай аваданвилихъ гегьенш камар къачунва. Инаг абад авуник чкадин агьалийри хьиз, гьукуматди ва карчийрини чпин...ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(345)
ноябрь, 2020


РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ