"Самурдин мектеб"
Hikmət 10(269), октябрь, 2013      Peyğəmbər Həzrət loğman Hakimin üzüyünün qaşında belə yazılmışdı: “Yaxşılığı onu başa düşənə et. Belə ki, qurd ilə quzu arasında dostluq olmadığı kimi, yaxşı ilə pis arasında da dostluq ola bilməz. Mübahisə etməyi sevən həqarətə məruz qalar; pislik...
Qаliblər 8(267), август, 2013 Bu il rеspublikаmızın аli məktəblərinə qəbul imtаhаnlаrındа 6 аbituriyеnt ən yüksək nəticə göstərmişdir. 700 bаll tоplаmış həmin gənclərə Prеzidеnt təqаüdü təyin оlunmuşdur. Fəхr еdirik ki, оnlаrın аrаsındа“Sаmur” qəzеtinin fəаl охuculаrı və yахın dоstlаrı...
Шаирдин камаллу гафар 8(267), август, 2013      Эсерар ава, садра кlелайла, са акьван лезетни тагана, рикlелай алатдай. Эсерар ава, асиррай асирриз фидай, несилрилай несилрал агакьдай, са чlавузни чпин къимет агъуз ават тийидай....
Дуьньядин мектебра 8(267), август, 2013 Сад лагьай чка кьазва       Украинадин Одесса шегьердин 103-нумрадин урус мектебда 70 миллетдин векилри: украинвийри, урусри, болгарри, молдаванри, лезгийри, азербайжанвийри, белорусри,...
Чи аялар патал 6(265), июнь, 2013     Аялар чи уьмуьрдин экв я, гележег я. Абур гьикьван сагъламдиз, гьикьван акьуллудиз ва чирвилер аваз чIехи хьайитIа , чи гележегни са гьакьван экуьди жеда.  Чна чи гележегдин даяхриз зегьмет...
Квез чидани? 6(265), июнь, 2013 • Дуьньядин виридалайни къадим ктабхана чи эрадал къведалди III виш йисуз арадал гъайи Александриядин ктабхана я.   • Йигиндиз фидай поездрин, гьакIни абуруз кутугай ракьун рекьерин...
РикIел хуьх! 6(265), июнь, 2013    Гафар дуьз кхьин патал абурун формайра сесерин нубатар чир хьана кIанзава. ЧIала са гафунин кьилдин формайра сесер гагь садбур, гагь масадбур хьуниз нубатар лугьуда.    I. Ачух сесерин...
Лезги Къадир 5(264), май, 2013   XVII виш йис вири лезги халкьдин уьмуьрда хьиз, чи литературадани гзаф залан девиррикай сад я. А чIавуз яшамиш хьайи шаирри халкьдин залан кьисметдикайни уьмуьрдикай, чапхунчийрин вагьшивилерикай,...
Агъул чIал 5(264), май, 2013   Лезги чIаларин группадик акатзавай агъул чIалал 23 агъзурдав агакьна инсанар рахазва. И халкьдин чIехи пай Дагъустанда яшамиш жезва. Ина адахъ кьилди Агъул район ава. Агъулрин гзаф хуьрер...
Сулейманан камаллу гафар 5(264), май, 2013   Чпин зурба, иер, кесерлу эсерралди хайи халкьдин руьгь хкажзавай, гуьгьуьлар хуррамзавай бажарагълу ва сейли шаиррин пак тlварар эдебиятдин тарихда эбеди яз амукьда. Лезгийрин машгьур...ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ