Ктабдиз икрамна Лезгияр вирина  |  10(269) 2013  |  Самир ТЕЙМУРОВ

     Алай йисан сентябрдиз Бакуда кьиле фейи ктабдин ярмаркада сифте яз лезги ктабралди иштирак авур «Самур» газетдин кIвалахдарри гьа мярекатдиз атай кIелзавайбурувай къачур теклифрикай сад редакцияда «Ктабдин югъ» тIвар алаз кьилди мярекатар кьиле тухун тир. Абуру ихьтин мярекатри жегьилрихъ руьгь кутазвайди, дидедин чIалаз абурун муьгьуьббат артухарзавайди малумарнай. Чара-чара вузрин лезги студентри чи тIвар-ван авай къелемэгьлийрихъ галаз мукьувай таниш хьун, цIийиз басма хьанвай ктабар гъиликна, гьа ктабрикай чузун-качузун авун чпин эрзиман тирди малумарнай.
     Ихьтин теклифар чи редакциядиp ра- къурнавай чарарани фад-фад гьалтзава. Агъдаш райондай Сабир Алирзадин хва Шагьбазова чаз кхьенва: «Играми «Самур» газетдин коллектив! За «Самур» кIелиз 10 йис я. Зун филолог я, арада кхьинарни ийизва. Газет зал Бакуда яшамиш жезвай зи руша агакьарзава. Ам къачурла зи чандиз акьван регьят жеда хьи! Газет са ялце, каш кваз кIелна, ахпа сятралди, йикъаралди ана кхьенвайбурукай фикир-хиял ийида за. Гагь-гагь захъ шелни акатда: чна дидед чIалал са гъвечIи чар кхьиз четинвал чIугвада. Бес куьне икьван марагълу, рикIиз эсердай малуматар гьикI жагъурзава? Бакудиз атана куь коллективдихъ галаз таниш хьун зи мурад я. Ингье куь вахт къачун дуьз туш. Са береда вири редакцияйи «ахъа ракIарар» лагьана кIелдайбурун йикъар кьиле тухудай. И кардихъ  «Самурдини» кьил кутуртIа хупI хъсан жедай».
     Гьа ихьтин теклифар вири тупIалай авуна 22-октябрдиз редакцияда ктабдин югъ кьиле тухвана чна. И мярекат чаз лезги чIалал кIелзавайбурун кьадар тайинарун, ктабдиз икрамзавайбурун фикир-фагьумар чирун патал герек тир. Авайвал лугьун хьи, нетижа са акьванни хъсанди хьанач. Чи фикирдалди, редакциядиз гьич тахьайтIа 40-50 кас илифна кIанзавай. И фикирдал чун редакциядиз зенг авурбур гзаф хьуни гъанай. Атайбурун кьадар лагьайтIа, 23 хьана. Анжах са карни авай хьи, ибурукай 9 касди газет кхьена. Амайбуру лезги кхьирагрин ктабар маса къачуна. Виридалайни гзаф маса къачурбур С.Керимовадин «КцIар» ва «ЧIалакай баллада», М.Меликмамедован «Гьажи Давуд» ва «Касар» ктабар хьана.
Мугьманрихъ кцIарвиярни къебелевияр  гзаф хьуни «Самур» кIелзавай-бурун кьадар и районра гзаф тирди винел акъудна. Къебеледин Еникенд хуьряй тир, 450 балл кIватIна Азербайжандин Архитек-турадин Университетдихъ экечIнавай Нурлан Шагьназарова редакциядиз атана вичиз газет кхьиз кIанзава лагьайла чаз гзаф хвеши хьана.
     Чи мугьманрихъ пенсионерарни, муаллимарни, инженерарни галай. Вахт серфна редакциядиз атай, ктабар къачур ва идалди газетдиз куьмек къалурай Анаханум Гьейдаровадихъ, Раият Агъабеговадихъ, Мезагьир Пашаевахъ, Фераиддин Исмиевахъ, Самир Бутаевахъ, Эллада Шириновадихъ ва масабурухъ галаз танишвили чун гзаф шадарна.
     Ктабдин югъ дидед чIалан йикъаз, кIелзавайбурунни редакциядин арада авсиятдин муькъвез элкъвена. Марагълу суалар, редакциядин кIвалахар вилик тухун патал хъсан теклифар гайи, верцIи ихтилатар авур мугьманарни, “Самурдин” журналистарни мярекатдилай рази амукьна.
     Къебеле райондин Еникент хуьряй тир, Азербайжандин Медицинадин Университетдин студент Зиядхан Абдуллаев ва КцIар райондин Хьил хуьряй тир, Азербайжандин Экономикадин Университетдин студент Жемил Рагьманова газетни кхьена, ктабарни къачуна.
«Самур» газетдин дуст Дашбала Насруллаева и гъилерани са шумуд ктаб маса къачуна.


Самир ТЕЙМУРОВ