РикIел ала Хабарар  |  10(257) 2012  |  

ЦIинин йисан 1-декабрдиз Россиядин гьукуматди 2025-йисалди Кеферпатан Къафкъаз виликди финихъ авсиятда туькIуьрнавай Гьукуматдин программадиз цIийи кьилелай килигда. Регион виликди тухун патал тек са гьукуматдин алакьунар бес жезвач, иниз бизнесменарни желбна кIанзава. Алай йисуз РФ-дин гьукуматди Кеферпатан Къафкъаз-дин республикайриз 13 миллиард манат пул ахъайна. Виликай къвезмай йисуз кьведра тIимил пул ахъайда. Гьавиляй бизнесменар желб авун чарасуз я.
Гьукуматдин кьиле авайбурун веревирдрай аквазвайвал, Кьиблепатан Дагъустан куьмекдиз генани пара игьтияж авай регионрикай я. Иниз лап мукьвал вахтара бизнесменар желб авун къарардиз къачунва.