РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"  |  5(321) 2018  |  САМУР
     Существительнийрин ва чIалан маса паярин чкадин секинвилин IV, къакъатунин IV ва арачивилин III падежрин эхирра хъ гьарф кхьида, х кхьидач. Месела: гъил-гъилихъ, гъилихъай, гъилихъди; кIвал-кIвалихъ, кIвалихъай, кIвалихъди.
     Существительнирин ва маса гафарин секинвилин III, къакъатунин III ва арачивилин II падежрин формайра в гьарф кхьида, г кхьидач. Месела: вил-вилив, виливай, виливди, гъил-гъилив-гъиливди; кIвал-кIвалив, кIваливай, кIваливди.
     Чеб сесерин кIватIалар тикрар хьуналди арадиз атанвай тIебиатдин кьетIен сесериз ухшар авай гафар арада дефис аваз кхьида: дарам-дурум, лухъ-лухъ, леш-реш, итIи-битIи, ларахъ-лурухъ, тар-мар ва мсб.
     Къурулушдик суффикс -лугъ квай къуллугъ, пачагьлугъ ва сагълугъ гафар квачиз, амай дуьшуьшра существительнияр эхирда х аваз кхьида. Месела: буллух, къумлух, къамишлух ва мсб.
     Глаголдин къурулушдик суффикс -вал квай гафарин теквилин кьадардин асул падеждилай гъейри, амай вири формайра -вал суффиксдин ачух сес сесиниз элкъведа. Месела: итимвал-итимвили, итимвилиз, итимвилин, итимвиле ва икI мад.