КцIар абад жеда Хабарар  |  6(277) 2014  |  "Самур"
    Гьукуматдин Шегье-рар Кутадай ва Архитектурадин Комитетдин тIа-лабуналди КцIар шегьердин кьилин план гьазурзава. Исятда шегьерда и пландин проектдикай ве-ревирдерик кьил кутунва. КцIар шегьер гьихьтинди хьана кIанзава лагьай веревирдер 60 юкъуз давам жеда. Агьалийрихъ проектдихъ галаз таниш хьана, чпин фикирар лугьудай мумкинвилер ава. Абурувай чпин теклифар КцIар райондин крар кьилиз акъудзавай чкадин гьукуматдин идарадиз ракъуриз жеда.