Гафарган
Жалан - тIваларикай хранвай рак
КIалум - куьшуь
КIвана - аскIан буйдин кас
КIвара - куьлуь, элкъвей затI
КIелкIемацар - чIуру хъчар
КIем - къужах
КIураш - масадалай аслу кас
КIуртIын - фу акьалдай кьул
Каплу - гьамбархана
Каъ - чIехи буба
Кейякь - ахвар
Керши - сун гуьлуьтар
Кецуькун - кIевун
Киткин - гъаларин кIватI
Кичин - кIварарин устIар
Куфун - секинвал
Куьл - 1) кIвачин тIуб; 2) тарцин яргъи хел
Куьх - цIамарин шала
Къайма - дестек
Къамха - суфрадихъ, пердедихъ жедай цIилер
Къаркъаш - айиб
Къежинар - некIедин магьсулар
Къигин - арадиз гъун
Къурс - хирен кьурай чкал
Кьалу - рагъул
Кьван - дегьлиз
Кьемеш - абурсуз кас
Кьеш - хъуцIур
ТIакьракь - кIеви къай
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 1(346)
январь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ