Гафарган
Агал - куьлег
Агар - яйлах
Агъвар - халича хран патал алатар
БакIлакI - цIиб
Бан - кьакьан
БангатI - чуьнуьхгумбатI
Барби - лагълагъ
Вервил - яцIу, къалин
ГавучIнар - азаддаказ кьуршахар кьун
ГалчIурар - гъелерар
Гатал - чумакь
Жул - яракь
Жуну - ахмакь, сефигь
ЗакIан - са тонн техил кьадай къаб
Закьу - зегьер
Зарбар - зегьердин кIватI
Зарда - хъипи хьанвай афни
Зарда - хъипи хьанвай афни
ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ