Гафарган
Абант - ачух чка
Абияр - ачух вили рангунин гъалар
Аваган - хуьруьн кьилевайдан кIвал
Агал - куьлег
Агар - яйлах
Агъвар - халича хран патал алатар
Бабли - пис ни (кьеж чIугуникай хьайи)
БакIлакI - цIиб
Бан - кьакьан
БангатI - чуьнуьхгумбатI
Барбаж - агаж хьун, шуьткьуьн
Барби - лагълагъ
Барза - дагъдин тамун къерехда чIур
Вервил - яцIу, къалин
Вече - бегьер гудай, магьсул гудай
Вилиган - вилин хад
Вирд - разивал
ГавучIнар - азаддаказ кьуршахар кьун
Гадал - яракь (къванер гадардай)
ГалчIурар - гъелерар
Гатал - чумакь
Жул - яракь
Жуну - ахмакь, сефигь
ЗакIан - са тонн техил кьадай къаб
Закьу - зегьер
Зарбар - зегьердин кIватI
Зарда - хъипи хьанвай афни
Зарда - хъипи хьанвай афни
ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 7(333)
август, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ