Выпуск №: 8(291), сентябрь, 2015     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Дербент шегьер
ЧIехи Сувар Барка      КIуьд йис инлай ви­лик, 2006-йисан 15-июл­диз Дер­бентда хьа­йи Рос­сиядин  Федера­ция­дин Президент В.В. Пу­тина шегьердин дегь чIа­варин гуьмбетриз ки­лигна лагьанай:...
Лезги чIал гьикI хуьн? Лезги чIалан месэлаяр              Эй миллетдин къадир авайбур! Ксанвай миллетдин яхадикай кьуна юзура хьи, ахварай аватрай. Эгер и миллетдиз вичин усалвилелай гъил къачуз кIанзавачтIа, куьне адалай...
Масадан тIал Редактордин гаф      Масадан тIал жувандай кьун, масадан дерт жуванди хьиз чIугун, масадан вилин на­къвар жуван рикIяй кIвахь­завайди хьиз кьабулун гьар инсандилай алакьдач. Ихьтин алакьун виридахъ...
Хъсанвилиз писвал Мах      Хьана-хьанач кьван са пачагь. Ам лугьуз тежедай хьтин умун, заха  инсан тир кьван. Вирибурувай пачагьдин кьилив атана адавай куьмек тlалабиз, меслят  къачуз жедай. Ада садни чара...
Аджам кхьинар Лезги чIалан месэлаяр      Редакциядиз чарар ракъурнавай са кьадар кIелзавайбуру чавай лезги кхьинрикай кьилди макъалаяр чап авун тIалабзава. Аджам кхьинрикай чирвилер къачуз кIанзавайбур генани гзаф ава....
Заз ватандин руг авай рехъ масан я Поэзия              Шагьмардан Агъакишиев  1961-йисуз Хачмаз райондин Лечет хуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьана.  Математикадин муаллим тир ада алай вахтунда Хануба хуьруьн...
Абдулкерим эфенди Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2015-йисан 29-август тилитда)   Ватандин къван        Аваранви Абдулкерим эфендиди ракъурай «Ватандин къван» шиирди вичиз гзаф эсер авур Ибрагьим эфендиди...
ТIвар вине кьазвайди Чи тавдин кIвал      Сумагъаллы хуьруьн юкьван мектеб неинки Исмаиллы райондин, гьакIни Азербайжан Республикадин кIвенкI­вечи мектебрикай я. Эхиримжи йисара ам акьалтIарай гзаф гадаярни рушар вини...
Бадедин савкьват - Подарок бабушки Ша, лезги чIалал рахан!      – Я чан баде, вун ал ракъиник сариз тIвал ягъадалди галатначни? Са ял ягъ тIун!      – Бабулечка, ты не устала взбивать шерсть под палящим солнцем? Отдохни немного!  ...
Секрет Швейцарии Новости на все голоса      Туристы, побывавшие в Швей­царии, восхищаются чистотой городов и сел страны, системой сортировки мусора. Эта система в Швейцарии доведена абсолютно до крайности. Сор­тируют всё,...
Möhkəm təməlli ədəbi əlaqələr Поэзия      Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqə­lə­rindən söhbət açarkən bu əlaqələrin xalqlarımız arasında əsrlər boyu möv­cud olan dost­luq və qardaşlıq ənə­nələrinə söykən­diyini və böyüq sınaq­lardan çıxdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır....
Sərrast tənqid atəşi ЦIийи ктабар      Professor Nadir Məm­məd­linin rəh­bərlik etdiyi “Elm və təh­sil” nəş­riyyatı tanınmış ya­zıçı-jurnalist, “Kirpi” satira-yumor jurna­lının baş re­dak­­toru, Azər­baycan Res­pub­likasının əməkdar mə­dəniyyət işçisi...
Qarabağ salnaməçiləri və ləzgilər Тарихдин геле аваз      Azərbaycan tarixşünaslığında Qara­bağ xanlığının tarixi digər xanlıqlarla müqayisədə daha geniş işıqlandırılıb. Bu xanlıq haqqında 7 kitab yazılmış, çoxlu mə­qalələr və sə­nədlər çap edilmişdir. Rus jur­nalisti və hərbiçisi Platon Zubov 1843-cü...
Алпапакай мах Фольклор      Лезги фольклордин чешнеяр 1881-йисалай 1915-йисал къведалди ара датIана акъатай «Къафкъаздин тайифаяр ва чкаяр къалурзавай материалар авай кIватIалди» (СМОМПК) гзаф чапнава. 1892-йисуз...
Имуча-муча? "Самурдин мектеб"      Марфарикай кичIе туш,      КIанзавайди адаз къвал.      Рагъ экъечIай береда,      Гурарин кlан жеда кlвал. (Кираблияр)        Няни хьайла рекьида,...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ХнупI - паб

Хулухъан - хуларбан

Хумул - куьлуь марф

Хушма - хуш гьиссер

Хъукъу - буран

Хъурхъуш - чиркин пек

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ