Выпуск №: 5(331), июнь, 2019     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер Ахцегь шегьер
Шарвилиди эверда Юбилей      Алай йисан 29-июндиз мад гъи­ле­ра къадим Ахцегьа лезгийрин женг­чивилин руьгь кваз теснифнавай «Шар­вили» эпосдин сувар гурлуз кьиле фида. 2000-йисалай инихъ къейд ийизвай...
Лезги чIалан югъ Дагестан      Алай йисан 17-июндиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин депутатрин Собранидин 21 лагьай сессия кьиле фена. Мярекатда райондин кьил Нариман Абдулмуталибова, адан заместителри,...
Ləzgi musiqisi və poeziyası gecəsi Юбилей      2019-cu ilin iyulun 5-də Bakının Rəşid Behbudov adına Mahnı Te­at­rında tanınmış şair-jurnalist Mü­zəffər Mə­lik­məmmədovun ana­dan ol­ma­sı­nın 70 illiyi ilə əlaqədar ləz­gi mu­siqisi və poeziyası gecəsi ke­çi­riləcək.    ...
Мураддив агакьрай Барка      И йикъара Дагъустандин За­рийрин КIватIалди лезгийрин тIвар-ван авай шаир, цIудралди шии­рат­динни гьикаятдин ктабрин автор, фи­лологиядин илимрин доктор Фей­зудин Нагъиеван...
Агалкьун Барка     Вич Дагъустан Республикадин Ахцегь райондай тир Марина Ибрагьимовади и йикъара «Зи уьлкве – зи Россия» тIвар ганвай Вирироссиядин ХVI конкурсда сад лагьай чка кьуна. Конкурсдин...
ТIвар амукьда Эпитафия      Азербай­жан­дин журналис­ти­кадиз чIехи зиян хьана. Рес­пуб­ли­ка патал жур­на­листар гьа­зу­ру­нин кар­да чIехи тир роль къугъвай, гзаф йисара Азер­­бай­жан­дин...
Хъсан дуст Мах      Иер лацу каруди цава цIиргъина авай цифериз килигзавай. Адаз и циферихъ акахьиз, ракъини хъичIирзавай нурарихъ галаз санал тамаринни вирерин кьилел лув гуз кIанзавай. Ингье мад ихьтин...
Хайи чIал кIанарна "Самурдин мектеб"      20-йисуз КцIар ра­йондин Кичан хуь­­­руьн мектебда  лез­ги чIа­лан му­­ал­лимвиле кIва­ла­­­­хай Юсиф Саи­­дова аялриз да­­тIана ха­­йи чIал кIа­нарна....
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль, 30-март ва 25-май тилитра)      ЧIехи къуватрин хура акъвазун мумкин туширди акур лезгийри цIийи кIеретIар туькIуьрун патал кьулухъ чIугуна....
Демини вири агудна Фольклор      Алай йисан 4-майдиз Бакудин «Ай ишыгъы» ресторанда кьиле фейи деминин суракьар вириниз чкIана. «Сувар» Лезги Манийринни Кьуьлерин Халкьдин Ансамблди кьиле тухвай и мярекат...
ЦIийи кIватIал ЦIийи ктабар      Лезги халкьдин зурба шаир, вичи Дагъустанни Къафкъаз вири дуьньядиз чирай, Максим Горький-ди вичиз ХХ виш йисарин Гомер тIвар гайи СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей кьиле фейи йикъара...
МуьтIуьгъ тахьай Кард шегьер Квез чидани?      Юкьван виш йисарин лезги хуьрерикайни шегьеррикай малумат гузвай чешмейра Кард кIеледин тIварни ава. Гьа девирра яшамиш хьайи тарихчийрикай Магьмуд Хиналугъвиди вичин «ХIV-ХV виш...
КIвенкIвечи "Самурдин мектеб"     Вичихъ чIехи ала­кьу­нар авай, вирибуруз чеш­не къалурзавай, ма­са  лезги аялриз ха­йи чIал кIанарзавай Из­зет Алмасова Къуба ра­йондин Куьснет Къаз­ма­яр хуьруьн юкьван...
Mətbuatımızın Əli Şamili Чи сейлибур      Peşə yoldaşlarımdan - jurnalist­lərdən söz düşəndə gözlərim önünə gələnlərdən biri Əli Şamil olur. Bu, təsadüfi deyil. Onunla eyni fakültədə oxumuşuq. Tələbə yoldaşlığı ailəvi dostluğa çevrilib - 50 illik dostluğa.       1969-cu...
El adamı Юбилей      Vüqarlı Şahdağın ətəyində yerləşən səfalı Zindanmuruq kəndinə çatanda qarşımıza çıxan enlikürək, ucaboy, qartal baxışlı oğlandan Aladaş məhəlləsini xəbər aldıq.    Üzündə ani sevinc cilvələndi, sonra “yəqin ki, el şənliyinə gəlmisiniz”,...
Həyatda iz qoyan ziyalı ЦIийи ктабар      O, vətəninə, doğma xalqına, ana dilinə sev­gisi ilə seçilən nəcib və xeyirxah ziyalılardan idi. Yaxşı alim, sabitqədəm və dəyanətli insan, nümunəvi vətəndaş idi. Hə­sənağa Sərdarovu tanıyanlar onu həmişə belə xa­tırlayır.      1943-cü ilin dekabrın...
Концерт для военнослужащих Харусенят      В N-ской воинской части Физулинского района прошел концерт Лезгинского народного ансамбля песни и танца «Сувар», посвященный Дню вооруженных сил Азербайджана.  Как сообщает...
Украинский лезгин Лезгияр вирина      В последние годы государственный те­леканал Украины транслирует ин­те­ресные передачи для представителей ма­ло­численных народов страны, что дает возможность людям обращаться...
Самые добрые люди на земле Добрые вести      В индийском штате Раджастан, в жаркой пустыне Тар, живут самые добрые люди на земле – племя бишнои. Если буддизм и считается оплотом доброты и толерантности в этом мире, то бишнои...
ЧIалан къатар "Самурдин мектеб" Гийин        Чи чIалан лап куьгьне къатариз талукь «гийин» гафунихъ «мурад» лугьудай мана ава. КцIар райондин ЦIуру Худат хуьре Гийин пIир ава. Марф кIандайла инсанри адан...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" 1. Тикрар жезвай гафаралди арадиз атанвай наречияр арада дефис аваз кхьида. Месела: куз-куз, хъуьрез-хъуьрез, галаз-галаз, фад-фад; кIвачи-кIвачи, кIвалба-кIвал, цIийи-цкIелай ва мсб. 2. Хьиз, ман,...
Памяти поэта Юбилей      18 мая 2019 года в городе Но­во­российск Краснодарского края бы­ло организовано ме­роприятие, пос­вя­щен­ное 150-ле­тию со дня рождения ве­­­­ликого дагестанского...
Tarixi məxəzlər ləzgilər haqqında Тарихдин геле аваз      Xrisrtian erasının V əsrində, ərəblərin qəbilələr halında yaşadığı, islam dininin yaranmasına hələ 100 ildən çox vaxt qal­dığı bir dövrdə ləzgilərin əcdadları milli yazıdan istifadə edir­dilər... Son vaxtlarda oxunan beşinci və sonraki əsrlərə aid ləzgi əlyazmaları göstərdi...
Ceklər Dağıstan xalqları      Azərbaycan Respublikasının şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, dəniz sə­viyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə, təbiətin sərt qoynunda  əsrlər boyu  öz etnik xüsusiyyətlərini, dillərini, adət-ənənələrini  qoruyub saxlayan bir sıra xalqlar...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ГугланчI - парчадикай раснавай цуьк

Гугуц - гьаясуз, абурсуз

Гул - дирек

Гьадри - якIун бульон

ДатIур - къуьруь чукIул

Дун - ухшарвал

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ